[dpdk-dev] [PATCH] pmd_vmxnet3: Unintentional integer overflow

SebastianX Basierski sebastianx.basierski at intel.com
Tue Sep 19 13:47:58 CEST 2017


Fixed overflow by casting txq->cmd_ring.next2fill to uint64_t type.

Coverity issue: 143457

Fixes: 01fef6e3c181 ("net/vmxnet3: allow variable length Tx data ring")
Cc: skhare at vmware.com
cc: dev at dpdk.org

Signed-off-by: SebastianX Basierski <sebastianx.basierski at intel.com>
---
 drivers/net/vmxnet3/vmxnet3_rxtx.c | 5 +++--
 1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/drivers/net/vmxnet3/vmxnet3_rxtx.c b/drivers/net/vmxnet3/vmxnet3_rxtx.c
index d9cf437..680da17 100644
--- a/drivers/net/vmxnet3/vmxnet3_rxtx.c
+++ b/drivers/net/vmxnet3/vmxnet3_rxtx.c
@@ -504,8 +504,9 @@ vmxnet3_xmit_pkts(void *tx_queue, struct rte_mbuf **tx_pkts,
 			 */
 			gdesc = txq->cmd_ring.base + txq->cmd_ring.next2fill;
 			if (copy_size) {
-				uint64 offset = txq->cmd_ring.next2fill *
-						txq->txdata_desc_size;
+				uint64 offset =
+					(uint64)txq->cmd_ring.next2fill *
+							txq->txdata_desc_size;
 				gdesc->txd.addr =
 					rte_cpu_to_le_64(txq->data_ring.basePA +
 							 offset);
-- 
2.7.4

--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.More information about the dev mailing list