[dpdk-dev] [PATCH] pmd_virtio: Buffer not null terminated

Basierski, SebastianX sebastianx.basierski at intel.com
Wed Sep 20 11:19:56 CEST 2017


> -----Original Message-----
> From: Basierski, SebastianX
> Sent: Tuesday, September 19, 2017 7:41 PM
> To: skhare at vmware.com
> Cc: Basierski, SebastianX; Tan, Jianfeng; dev at dpdk.org
> Subject: [PATCH] pmd_virtio: Buffer not null terminated
> 
> Fix calling strncpy with the a maximum size equal of destination array 
> size.
> 
> Coverity issue: 140732
> 
> Fixes: e3b434818bbb ("net/virtio-user: support kernel vhost")
> Cc: jianfeng.tan at intel.com
> cc: dev at dpdk.org

You want to Cc stable at dpdk.org?

> 
> Signed-off-by: SebastianX Basierski <sebastianx.basierski at intel.com>

Besides the above nit,
Acked-by: Jianfeng Tan <jianfeng.tan at intel.com>


Hi,

I don't understand.
Are You asking me to send this patch as cc to stable at dpdk.org, but without lines below?

> 
> Signed-off-by: SebastianX Basierski <sebastianx.basierski at intel.com>

--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.More information about the dev mailing list