[dpdk-users] i40e build break of dpdk-17.02

Ke Xu(许可) kxu at Hillstonenet.com
Fri Feb 17 10:30:30 CET 2017


Hi,

I meet a build break at below,  when config CONFIG_RTE_LIBRTE_I40E_RX_ALLOW_BULK_ALLOC=n

CC i40e_rxtx_vec_sse.o
/tmp/dpdk-17.02/drivers/net/i40e/i40e_rxtx_vec_sse.c: In function ‘i40e_rxq_rearm’:
/tmp/dpdk-17.02/drivers/net/i40e/i40e_rxtx_vec_sse.c:72:24: error: ‘struct i40e_rx_queue’ has no member named ‘fake_mbuf’
   rxep[i].mbuf = &rxq->fake_mbuf;
            ^
make[6]: *** [i40e_rxtx_vec_sse.o] Error 1
make[5]: *** [i40e] Error 2
make[4]: *** [net] Error 2
make[3]: *** [drivers] Error 2
make[2]: *** [all] Error 2
make[1]: *** [pre_install] Error 2
make: *** [install] Error 2

do we need #ifdef RTE_LIBRTE_I40E_RX_ALLOW_BULK_ALLOC at breaking line?

Thanks,
Xu KeMore information about the users mailing list